รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ช.พงศกร โสด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/มิ.ย./2563
2 ด.ญ.ธัญยภรณ์ อาจหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 3/มิ.ย./2563
3 ด.ช.เมธา อัศวภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 30/พ.ค./2563
4 ด.ช.ขจรศักดิ์ แสงกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 29/พ.ค./2563
5 ด.ญ.วันวิสาข์ อัตภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 29/พ.ค./2563
6 ด.ญ.กนิษฐนาฏ  สีดาคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 29/พ.ค./2563
7 ด.ช.มิ่งขวัญ ภูมิเขตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 29/พ.ค./2563
8 ด.ช.ณัฐวุฒิ ไตริน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 28/พ.ค./2563
9 ด.ช.ชนสรณ์  อุปัชฌาย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 26/พ.ค./2563
10 ด.ญ.อารยา สังข์แก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 26/พ.ค./2563
11 ด.ช.เตวิช แวงน้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 20/พ.ค./2563
12 ด.ช.ภัทรพล รักสงคราม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
13 ด.ญ.ธนัญญา นาสมใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
14 ด.ช.พงศ์สุภา สีลาดเลา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
15 ด.ญ.ลลิตา ทิพกัณหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 11/พ.ค./2563
16 ด.ญ.พัชรกานต์ ขอรสกลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 11/พ.ค./2563
17 ด.ญ.สรัลพร ถาวรยุติการต์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 10/พ.ค./2563
18 ด.ช.ณัญวุฒิ สงัดรัมย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
19 ด.ช.ณัฐรัตน์ คงวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
20 ด.ญ.ชริสา ม้าวทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
21 ด.ญ.อรนิภา กัญญาวุฒิ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
22 ด.ช.จตุคาม นามลตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
23 ด.ญ.ชนิกานต์ พัฒนโชติ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
24 ด.ช.ธีรภัสกร ไชยธงรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
25 ด.ช.ฌัฐพล แป้นนางรอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
26 ด.ญ.ปวิดา ปิตฝ่าย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
27 ด.ช.เกริกกรรชัย ตาลสัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
28 ด.ญ.ทิพวรรณ ธิทะยะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
29 ด.ญ.กัญญาณัฐ อุ่นกมล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
30 ด.ญ.หทัยรัตน์ นิลสันเทียะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
31 ด.ญ.กิตติการ์ พันนานนท์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
32 ด.ญ.ธนภัทร สรสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
33 ด.ญ.กชมน นุ่มทนงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
34 ด.ช.เฉลิมชัย   รัตนะยา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
35 ด.ช.กฤษณะ เย็นวัฒนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
36 ด.ช.สิทธินันท์ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
37 ด.ช.พัฒนพล หนุนภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
38 ด.ช.ศิวา ทากุดเรือ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
39 ด.ช.สุรชัย แสงจันดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
40 ด.ช.พลศกร พร้างาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
41 ด.ช.ธนวัฒน์ เชิดชู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
42 ด.ช.ศรันย์ ศรีคารมย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
43 ด.ช.เมธา  พรมบุญมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
44 ด.ญ.อรปรียา มาศวรรณา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
45 ด.ญ.กมลชนก คันทมาตย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
46 ด.ญ.สุวิชาดา ภูมิเขต  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
47 ด.ญ.พิมพ์พิศา พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
48 ด.ช.ชนินทร์ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
49 ด.ช.ปฏิพล วังหนองโพน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
50 ด.ญ.แพรววนิต พิมบรูณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
51 ด.ช.กิตติศักดิ์ ฝากาบล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
52 ด.ช.ศราวุธ ทิพประมวล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
53 ด.ช.วิทยา คงทน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
54 ด.ญ.พรชิตา ศรีขาวรส  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
55 ด.ช.ณัฐพร ถามะเวชย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
56 ด.ญ.ปรียากรณ์ ศิลาโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
57 ด.ช.พรเทพ ประทีป  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
58 ด.ญ.นีรติกาญจน์ อุดทา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
59 ด.ญ.จิราพร กอหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
60 ด.ช.วัชระ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
61 ด.ช.ณัฐพล  สร้อยชมภู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
62 ด.ช.อิทธิพัทธ์ พิมพ์รักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
63 ด.ช.วรุตน์ เงาศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
64 ด.ช.วรโชติ พันธ์ชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
65 ด.ช.ไรวินท์ ม่วงสวาท  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
66 ด.ช.รัชพล เย็นวัฒนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
67 ด.ช.มิคเคลโล วิลัยเสนาะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
68 ด.ช.ประสิทธิ์ ภูผาพลอย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
69 ด.ญ.ปภาวิน นิระพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
70 ด.ญ.นิชาภัทร พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
71 ด.ช.นัทธพงศ์ อุดมรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
72 ด.ช.ธีรชัย  มะลัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
73 ด.ช.ธีรเดช แม่นอุดร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
74 ด.ช.ณัฐสิทธ์  แก้วกาหลง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
75 ด.ญ.ชัชฎาพรรณ  เปลรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
76 ด.ญ.จิตชญา วงค์ต๊ะกาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
77 ด.ช.กิตติวัฒน์ ตาลเอี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
78 ด.ช.กฤษกร  ทับทิมหิน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
79 ด.ช.ธนากร พงษ์ละออ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
80 ด.ญ.กรกัญญา ศรีไชยบาล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
81 ด.ญ.พุทธิดา แสงสุริย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
82 ด.ญ.ธนภรณ์กมล ผลรุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
83 ด.ญ.บูรณี  อาจวิชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
84 ด.ญ.จุรีรัตน์ ชำนะหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
85 ด.ช.ภูวเดช ธาตุทำเล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
86 ด.ช.ชลวัฒน์  อัศวภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
87 ด.ญ.วรัญญา โนพเส้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
88 ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีลุน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
89 ด.ญ.เสาวภา บํารุงรส  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
90 ด.ญ.อภิสรา มาตา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
91 ด.ช.ธนภัทร สรสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
92 ด.ช.ธนพล สุทธิประภา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
93 ด.ช.กฤษณนัยน์ สุดแสน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
94 ด.ญ.สิริวิมล สารบาล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
95 ด.ช.ประณต ชูศรีทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
96 ด.ญ.ลลิตา ทิพกัณหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
97 ด.ช.วีระภาพ ทองสม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
98 ด.ช.สงกรานต์ มณีวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
99 ด.ญ.โสรยา อุทะสี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
100 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ สุทธิประภา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
101 ด.ช.ปริญญา พาลพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
102 ด.ญ.รุ่งทิวา โพธิ์หล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
103 ด.ช.พารวย แก้วบุตตะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
104 ด.ญ.พัชราภา โคตะยัญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
105 ด.ช.รัฐศาสตร์ ไชยลา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
106 ด.ญ.ธัญลดา ไกยสินธุ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
107 ด.ช.ธนาศักดิ์ ชัยสุบรรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
108 ด.ญ.สลินทิพย์ ทองประดิษฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
109 ด.ช.ธนากร จอมสมสา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
110 ด.ช.อาวุธ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
111 ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
112 ด.ช.ณัฐพล  พานเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
113 ด.ช.เจษฎา สีเอก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
114 ด.ช.พชร วิรวิทย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
115 ด.ญ.ปานวาด คงประทีป  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
116 ด.ญ.อุมากร เพ็งนาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
117 ด.ช.อัครพงษ์ วงศ์เสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
118 ด.ญ.ปภัสสร สารสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
119 ด.ญ.กัญญาวีร์ หารพละ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
120 ด.ญ.สิริวิมล พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
121 ด.ญ.เสาวณีย์ พิเนตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
122 ด.ญ.สิริยากร เนินกล้วย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
123 ด.ช.พชรพล ตรีจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
124 ด.ญ.หยาดฟ้า นิวาสวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
125 ด.ญ.ณัฐญาดา ศรีวรรณทา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
126 ด.ช.ณัฐพล คำอั่ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
127 ด.ช.เกียรติประวุฒิ นนทะภา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
128 ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ ไผ่ล้อม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
129 ด.ช.ภูเบศ ศรีคัทนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
130 ด.ญ.เกวลิน โพธิสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
131 ด.ช.สุธิพงษ์ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
132 ด.ญ.ปนัดดา คันทะมาตย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
133 ด.ช.สุริยนต์ วงศ์คำหูม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
134 ด.ช.ศรช้ย ม้าเอี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
135 ด.ช.ธนวัฒน์ น้อยเภา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
136 ด.ญ.จารุวรรณ นาคพรมพะเนาว์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
137 ด.ช.ปรเมศร์ นาทองคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
138 ด.ช.ธีรพันธุ์ กระแสยส  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
139 ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุภา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
140 ด.ช.เจษฎา  วดีศิริศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
141 ด.ญ.วาสินี​  พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
142 ด.ช.กิตติโชค พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
143 ด.ช.พงษ์เพชร ชัยพรมเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
144 ด.ช.พงษ์เทพ จรนามล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563