รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายกรรชัย คงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 29/พ.ค./2563
2 นายอรรถพล พิณพงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 26/พ.ค./2563
3 นายจักรพงศ์ บัวฝรั่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 10/พ.ค./2563
4 นางสาวณัฐริกา ศรีอำคา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 7/พ.ค./2563
5 นางสาวสุมิตรา สำราญพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 6/พ.ค./2563
6 นางสาววิภาดา อัศวภูมิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
7 นางสาวอาภาศิริ ปลั่งกลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
8 นางสาววิยะดา  โสภากุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
9 นายธวัชชัย บุตรพรหม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
10 นายเมธัส อัครประชะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
11 นางสาวพัชรา กมลภา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
12 นายศาตร์ตราวุธ พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
13 นายวันยุทธ บูรณะกิติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
14 นางสาวสุรินดา รัตนธิวัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 5/พ.ค./2563
15 นางสาวปนัทดา เเหลมภูตา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
16 นางสาวพรนภา ดวงจำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
17 นางสาวนันฑวรรณ สีคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
18 นางสาวเอ็มมิกา พลเยี่ยม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 5/พ.ค./2563
19 นางสาววิภาดา ไชยลักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 4/พ.ค./2563
20 นายพุฒิพงศ์ หนงอขุ่นสาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 4/พ.ค./2563
21 นายกาจพล ผกากูล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต 4/พ.ค./2563
22 นายนราธร ประเสริฐศุภกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนปกติ ภาษา-สังคม 4/พ.ค./2563